آواز لَکی "ههِ لاوو" در مقام لَکی "سنگین سماع" برادران رضایی «همت‌علی و شکرعلی رضایی»

توسط سهراب آواختی 2 سال پیش

برادران رضایی از مقام‌دانان قدیمی موسیقی لَکی هستند که در میان مردم لَک زبان محبوبیتی ویژه دارند. آن‌ها هم در موسیقی مقامی و آیینی و هم در ترانه‌های بزمی لَکی تبحر بسیار ویژه‌ای دارند. برداران رضایی اهل شهر الشتر می‌باشند

comment