دستگاه پرس قرص وسیله‌ای است مکانیکی که برای فشرده سازی پودر ب شکل قرص های هم شکل و هم وزن استفاده می شود . یک پرس قابلیت تولید قرص از پودر های مختلف نظیر : مواد دارویی ، پاک کننده ، صنعتی و آرایشی دانلود دارا می باشد ۰۹۲۱۹۳۸۴۹۳۳ کرمی

comment