با این وسیله جریان رگ به صورت آنلاین دیده می شود.

comment