سخن درست را از بچه بشنو......

Amirhossein_M80 توسط Amirhossein_M80 7 ماه پیش

شعر زیبا و در عین حال تاًمل آمیز..... نبینی باختی...

comment