عکاس خوش‌ذوقی که قدرت را به کودکان بیمار و ناتوان باز می‌گرداند... حتما ببینید ❤️ 👌 انسانیت به معنای واقعی کلمه.

توسط Pyxo 2 سال پیش

عکاس خوش‌ذوقی که قدرت را به کودکان بیمار و ناتوان باز می‌گرداند... حتما ببینید ❤️ 👌 انسانیت به معنای واقعی کلمه.

comment