ممکن است خیلی از افراد بدون هیچ دلیلی در زندگی به شما توهین کنند... به خودتان بگویید..

توسط toyour 1 سال پیش
سلامت

ممکن است خیلی از افراد بدون هیچ دلیلی در زندگی به شما توهین کنند... به خودتان بگویید: کافیست..

comment