یعنی در حد این بچه گربه هم عزیز نیستم برای کسی 😩😂

توسط Pyxo 2 سال پیش

یعنی در حد این بچه گربه هم عزیز نیستم برای کسی 😩😂

comment