به پايان آمد اين دفتر، حكايت همچنان باقي ... حسن فتحی کارگردان «شهرزاد» در پایان فصل سوم سریال در اینستاگرامش نوشته که امیدوارست «شهرزاد» ادامه یابد: “خانم ها ،آقايان ، تماشاگران محترم ، سه فصل سريال شهرزاد به پايان رسيد ، واميد است در آينده اي نزديك امكان ساخت فصل چهارم آن كه در آن شاهد بازگشت مجدد قباد وشهرزاد و فرهاد به متن قصه خواهيم بود ، فراهم گردد !”

comment