ترانه‌ی لکی مریم مریم را نخستین ترانه‌ی لکی می‌دانند، که از رادیو ملی ایران در سال 1342 پخش شده است. کمانچه این آهنگ را حسین سالم نواخته است.

comment