ترانه لکی بزران ویژه‌ی مناطق بیرانوند می‌باشد و نوع اجرا در میان بیرانوندها با سایر مناطق لکستان متفاوت است

comment