-جنابخان چرا لنگ پوشیدی؟ +برای ماهیگیری به دریا میزنم

توسط کانال رسمی خندوانه 2 سال پیش

-جناب خان چرا لنگ پوشیدی؟ +برای ماهیگیری به دریا میزنم

comment