- ظهور و موانع آن - دجال چیست؟ - فساد و ابتذال در ایران - دلایل عقب ماندگی ایران - انحراف انقلاب - تحریف اسلام

comment