شکست نقشه طبیعت است تا شمــا را بـــرای مسئولیت های بزرگ آمـــاده کند...داستان شکست های بزرگ انسان هایی که از شکست، پل پیروزی ساختند.برای مشاهده فیلم‌ها و همچنین مقالات انگیزشی و مشاوره ای درباره توسعه فردی و توسعه کسب و کار به سایت آکادمی بازار به آدرس www.BazarAcademy.ir و کانال ما در تلگرام به آدرس @BazarAcademy1 مراجعه کنید.

comment