امپراطور کوزکو: وقتی کار مردمو راه نمی اندازید بار چی چی اصن شرکت زدید؟

توسط امپراطور کوزکو 2 سال پیش

کوزکو با 118 تماس می گیره و شماره ممده صغری خانوم سر کوچه رو میخواد.

comment