میدونید دمای نیتروژن مایع چند درجه است؟؛)

توسط picopry 4 ماه پیش

Don't Put Basketball in Liquid Nitrogen Credit : CrazyRussianHacker میدونید دمای نیتروژن مایع چند درجه است؟؛)

comment