رشیدپور:اینا برا شما گرونیه برا ما خاطره است

توسط Made In Iran 11 ماه پیش

کنایه جالب رشیدپور به وضعیت اقتصادی سالهای قبل؛ این گرونی ها برای شما گرونیه! برای ما خاطره ست/ یک شب خوابیدیم صبح بیدار شدیم ثروت سرمایه داران سه برابر شده بود!!

comment