پوتین توی مسابقه استعداد یابی خوانندگی روسیه شرکت کرده!!! واکنش داورا رو ببینید😄😄

توسط Pyxo 2 ماه پیش

پوتین توی مسابقه استعداد یابی خوانندگی روسیه شرکت کرده!!! واکنش داورا رو ببینید😄😄

comment