سید میرنجات حسینی تنبورنواز و مقام دان موسیقی لکی جلالوند هستند که نوع تنبور نوازیشان به سبک کهن جلالوند که امروزه دیگر نشانی از آن نیست می‌باشد. تنبور نوازی جلالوند با سایر مناطق لکستان دلفان، طرحان و صحنه متفاوت می‌باشد

comment