غارت فروشگاه های شهر پس از تعطیلی بخاطر طوفان در آمریکا

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

⭕️ در غرب آنچه مردم را در چهارچوب های مدنظر حکومت ها نگه میدارد شمشیر قانون است نه الزاما فرهنگ غنی 🔺 غارت فروشگاه های شهر پس از تعطیلی بخاطر طوفان در آمریکا

comment