تکنوازی پرشور کارن احمدی، سنتورنواز خردسال کُرد

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 11 ماه پیش

یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان از هفت تا بیست و هفت شهریور ۹۶ برگزار شد. در این جشنواره استعدادهای جوان موسیقی ایران از سرتاسر کشور به اجرا پرداختند. کارن احمدی در شاخۀ سنتورنوازی در گروه سنی الف مورد تقدیر جشنواره قرار گرفت.

comment