علف کش هملت یک علف کش برای کنترل موثر علف دم روباهی باریک، جوی دوسر وحشی، تلخه، علف چمنی و طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ و نازک برگ مزارع گندم زمستانه می باشد که به صورت پس رویشی استفاده می شود.در صورت مرطوب و نرم بودن بستر بذرها کارایی پسماندی این علف کش افزایش خواهد یافت. www.ariasabz.com شماره های تماس: 09142973005- 09354406776-09149643764

comment