مینگه لکسان

kadkhoda_00 توسط kadkhoda_00 8 ماه پیش

چیم کالو برم کال خدا کال کردی خدا وه درو سر زنج چال کردی 😉 به افتخار هرسین #لک#لکستان

comment