نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع مقابله با تروریسم در سطح بین‌المللی و جایگاه ایران.

comment