کودکان فلج اطفال هم میتوانند راه بروند😍

ناشناس توسط ناشناس 6 ماه پیش

با پیشرفت تکنولوژی و اختراع دستگاه پاراپادیوم این امکان به کودکان دارای مشکل فلج اطفال و ناتوانی های حرکتی داده شده تا بتوانند همانند دیگر کودکان راه بروند.

comment