جلسه ۷ فیزیک دوازدهم - نمودار مکان - زمان ۲ - مهندس محمد پور رضا ۰۹۳۶۵۴۶۵۹۴۶

کلید اسرار توسط کلید اسرار 4 ماه پیش

آموزش مبحث نمودار مکان - زمان در فیزیک دوازدهم که توسط مهندس محمد پور رضا مدرس موسسه میراث علم ماندگار و صاحب امتیاز سایت همیار فیزیک آماده شده است شماره تماس ۰۹۳۵۵۴۶۵۹۴۶ www.homyorphysic.com

comment