«کاوه نریمان» که پزشک سازمان پزشکی قانونی است، با جسدی مواجه می شود که در گذشته او را می شناخته.

comment