آب ریختن روی ترامپ توسط یک جوان ایرانی

Mr_71 توسط Mr_71 5 روز پیش

طنز ضایع کردن ترامپ توسط یک جوان ایرانی

comment