روزی که علی کریمی ثابت کرد یه پرسپولیسی با غیرته و جداییش از پرسپولیس خواسته قلبی خودش نبوده...

comment