كسی‌که امروز با امام خمينی بيعت ميكند، با پيغمبر بيعت كرده است!

توسط کاظم دلسوز 2 سال پیش

رهبرانقلاب: ای پيامبر ما، آنهايی كه با تو بيعت كردند، خدای متعال به دلهای آنها آرامش نازل کرد! 🌹كسی‌که امروز با امام خمينی بيعت ميكند، با پيغمبر بيعت كرده است!

comment