جوآن بلدس و جان گیبل از شما میخوان که با مردمی که با شما متفاوت هستند، دوست بشین. دو نفر با نظر سیاسی متفاوت، دو دوست قدیمی با ارزش درگیر شدن در مکالمه صادقانه با مردمی که شما سریع باهاشون موافق نیستین. به اونا ملحق بشین چونکه اونا توضیح میدن چطوری بین فضاهای خالی به منظور بهتر فهمیدن بین آدم ها با نظرات مخالف طیف سیاسی، پلی زده بشه و گوش دادن و ملاحظات متقابل ایجاد بشه (و شاید دوستی پایدار)

comment