لووی آجای از بیان کردن هرآنچه که در ذهنش هست و یا اینکه یک شخص مخالف در یک اجتماع باشد ابائی ندارد، بهتر است که ما هم همین گونه باشیم. نویسنده ، فعال و دردسرساز حرفه‌ای خودخوانده معتقد است که "سکوت به هیچ‌کس خدمت نمی‌کند." در این بحث عالی و روشن، آجای سه سوال را که، اگر درشرایطی قرار گرفتید که نمی‌دانستید صحبت کنید یا سکوت کنید، مطرح می‌کند تا آنها را از خودتان بپرسید -- و همه ما را تشویق به این می‌کند که در عین ناراحتی کمی بیشتر راحت و آسوده خیال باشیم.

comment