چه مشکلاتی بر سر راه فرزند خواندگی وجود دارد؟ چه عواملی در رضایت و عدم رضایت والدینی که فرزندی را می آورند تاثیرگذار است. جعبه ابزار ذهنی http://mindtoolbox.ir

comment