ضربه زدن تو فوتبال یعنی این

 Ялдо توسط Ялдо 7 ماه پیش

ضربه شدید به تیر دروازه

comment