در روز خبرنگار،جا داره ،یادی هم بکنیم از این خبرنگار یزدی مسلط به چندزبان زنده دنیا

comment