آموزش اندوخته ها در حسابداری

حسابداران برتر توسط حسابداران برتر 7 ماه پیش

آموزش اندوخته ها در حسابداری در حسابداری سه نوع اندوخته وجود دارد، بنام اندوخته قانونی، اندوخته طرح و توسعه و اندوخته احتیاطی، در کلیپ فوق به تفضیل به آن ها پرداخت شده است.

comment