گیره تراز کننده کاشی و سرامیک قطعه ای است که جهت از بین بردن نا همواری بین کاشی های مجاور استفاده می شود. با استفاده از این ابزار مدرن، میتوان کاشی ها و سنگ های کف و دیوار ساختمان را به راحتی با هم تراز و هم سطح نمود.

comment