نشستی تخصصی در مرکز بررسی‌های استراتژیک با موضوع معرفی و بررسی اطلس مسایل اجتماعی کشور.

comment