زنده بگور کردن اسیران ایرانی توسط عراقی

توسط لوحینه 1 سال پیش

زنده بگور کردن اسیران ایرانی توسط عراقی هاکلیپی که جا دارد به مسئولان فارغ از هر حزب وجناح نشان داده شود تا متوجه شوند که برای هر پایه صندلی مدیریت آنها چه نفس هایی در سینه حبس شد

comment