این حشره نیم متری چینی برای اولین بار در سال 2014 دیده شد

comment