فوق فوق طنز - شنبه خر است - دکل نفتی اونجا گم شده

توسط شنبه خر است 12 ماه پیش

دکل نفتی اونجا گم شده؟ اونجا چه خبره؟ دیوونه خونس اونجا

comment