فوق فوق طنز - شنبه خر است - دکل نفتی اونجا گم شده

توسط شنبه خر است 3 هفته پیش

دکل نفتی اونجا گم شده؟ اونجا چه خبره؟ دیوونه خونس اونجا

comment