مصاحبه آقای علیرضا خطیبی مدیر اجرایی استارآپ کار بلد

توسط الکام استارز 12 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای علیرضا خطیبی مدیر اجرایی استارآپ کار بلد

comment