مصاحبه آقای علیرضا خطیبی مدیر اجرایی استارآپ کار بلد

توسط الکام استارز 1 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای علیرضا خطیبی مدیر اجرایی استارآپ کار بلد

comment