مصاحبه آقای علیرضا خطیبی مدیر اجرایی استارآپ کار بلد

توسط الکام استارز 6 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای علیرضا خطیبی مدیر اجرایی استارآپ کار بلد

comment