مصاحبه آقای عبدالوهاب رییسی دانا استارآپ مدیر عامل پرژه شوهاز

توسط الکام استارز 1 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای عبدالوهاب رییسی دانا استارآپ مدیر عامل پرژه شوهاز

comment