مصاحبه آقای عبدالوهاب رییسی دانا استارآپ مدیر عامل پرژه شوهاز

توسط الکام استارز 12 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای عبدالوهاب رییسی دانا استارآپ مدیر عامل پرژه شوهاز

comment