کسی نگفت... سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی با صدای: استاد صدری ویولن: استاد شکرایی اجرا: انجمن ادبی دانش و هنر تهران

معصومه گرجی توسط معصومه گرجی 2 سال پیش

کسی نگفت... سروده: استاد مرتضی کیوان هاشمی با صدای: استاد صدری ویولن: استاد شکرایی اجرا: انجمن ادبی دانش و هنر تهران

comment