کلیپ بهار عاشقانه همراه با زیرنویس فارسی برای ناشنوایان عزیز . چه آسان میشود در خلسه فرو رفت... با بوی عطری اشنا ... یا با صدای سازی غریبه... آسان میشود پر شد از حس ناب سرخوشی... این روز ها انگار شهر بوی کودکی هایم را گرفته. بوی دست به دست چرخیدن وسط حیاط مدرسه ی قدیمیمان تا مرز سرگیجه... این روز ها بوی فروردین میرسد و بهار عاشقانه... راوی: بهناز قطاعی @BehnazQetaei نویسنده: سودا اکبرزاده @harfe_bi_mokhtab

comment