طنز خنده دار دیرین دیرین برای چهارشنبه سوری-چهارشنبه سوري، بله چهارشنبه سوزي، نخير!

comment