لحظه خودکشي بندر بن خالد بن عبدالعزيز شاهزاده سعودي در فرودگاه لندن

کیومرث حاجی زاده توسط کیومرث حاجی زاده 2 هفته پیش

🎥لحظه خودکشي بندر بن خالد بن عبدالعزيز شاهزاده سعودي در فرودگاه لندن در اعتراض به بازگرداندن وي به عربستان

comment