فروشگاه اینترنتی مدیران به روز با هدف خدمت به جامعه مدیریتی و دانشگاهی کشور با بهره‌گیری از خبرگان و کارشناسان در زمینه ی مدیریت تشکیل شده فعالیت اصلی ما در جهت پاسخگویی به نیاز مطرح شده توسط مدیران سازمانها و شرکتها در سطوح عالی و میانی نباشد این نیاز حاکی از عدم وجود گزارش های به روز مدیریتی است که جنبه ی عملیاتی و اجرایی در سازمانها و شرکتها داخلی داشته باشد در حال حاضر تحقیقات که در داخل در حوزه مدیریت صورت می پذیرد عموماً جنبه ی دانشگاهی دارد و عملیاتی کردن آن ها در سازمانها و شرکتها به ندرت صورت می پذیرد از طرف وجود یک نیم پژوهشی برای انجام هر پروژه مدیریتی الزام آور است ، که ما به تولید گزارش های مدیریتی این نقش را ایفا خواهیم نمود

comment