مصاحبه آقای امیر شوکتی مدیر عامل شرکت تحلیل ارتباط

توسط الکام استارز 8 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای امیر شوکتی مدیر عامل شرکت تحلیل ارتباط

comment