مصاحبه آقای امیر شوکتی مدیر عامل شرکت تحلیل ارتباط

توسط الکام استارز 2 سال پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای امیر شوکتی مدیر عامل شرکت تحلیل ارتباط

comment