مصاحبه آقای امیر شوکتی مدیر عامل شرکت تحلیل ارتباط

توسط الکام استارز 11 ماه پیش

در نمایشگاه الکامپ در برنامه الکام استارز با آقای امیر شوکتی مدیر عامل شرکت تحلیل ارتباط

comment