پلیس عربستان می‌گوید چندجوان را که در ویدیویی منسوب به مراسم ازدواج همجنس‌گرایان دیده می‌شوند، بازداشت کرده است.

comment