طوفان، باد، گردو غبار ، اینورژن، لقمه و متصدی و آلودگی هوا و خلاصه همه چیمون طبیعیه!

comment